dissabte, 28 de juliol de 2012

Lectura al galliner de Günter Grass


LECTURA AL GALLINER DE GÜNTER GRASS


A Sarah Steinböck


Mala herba escardada.
Una roca aguaita les peladures del sol taronja,

el naufragi del polit en aigua clorada.

Nuesa del moc que enlletgeix la conducta
de l’assaltaponedor,
com si un preservatiu nedàs pererosament
dins del tinter.

Més tard, pel jardí cobert de molsa m’han dut,
com un capó,
a banda.

En la vida d’un home sempre hi ha un temps de desarrelament.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

LECTURA EN EL GALLINERO DE GÜNTER GRASS


A Sarah Steinböck


Mala hierba escardada.
Una roca espera las mondaduras del sol naranja,

el naufragio del pavo en agua clorada.

Desnudez del moco que afea la conducta
Del asaltaponedor,
como si un preservativo nadase perezosamente
dentro del tintero.

Más tarde, por el jardín cubierto de musgo me han llevado,
como un capón,
aparte.

En la vida de un hombre siempre hay un tiempo de desarraigo.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

LETTURA NEL GALLINAIO DIGÜNTER GRASS


A Sarah Steinböck


Cattivaerba strappata.
Unarocca attende i resti del sole aranccia,

il naufragio del tacchino in acqua clorata.

Nudità del muco che abbruttisce l’atteggiamento
delassalitore che deporre,
comese un preservativo nuotasi con pigrizia nel fondo del calamaio.

Piùtardi, sul giardino coperto di muschio mi portarono,
comeun cappone,
emarginato.

Nellavita di un uomo c’è sempre un tempo di sradicamento.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani